Karim Rashid's Digital Camera


Karim Rashid is the Principal at Karim Rashid Inc.